Vaak gestelde vragen door kandidaten

Waarom wordt er een drijfverenvragenlijst ingezet?

Uit onderzoeken is gebleken dat niet alleen uw competenties en capaciteiten een belangrijke rol spelen bij het effectief functioneren in organisaties, maar dat ook uw motivatie hierop sterk van invloed is. Volgens McClelland (1985) is het zelfs zo dat capaciteiten vooral van belang zijn als u gemotiveerd bent om deze kwaliteiten te gebruiken. Uw gedrag wordt dus enerzijds bepaald door ‘kunnen’ (competenties) en anderzijds door ‘willen’ (motivatie). Daarom is het belangrijk te weten wat u sterk of minder sterk nastreeft.

Wat is de achtergrond van de drijfverenvragenlijst?

De vragenlijst Q1000 Drijfveren is geschikt is om uw werkgerelateerde drijfveren in kaart te brengen. Deze kunnen van invloed zijn op uw keuze van werksoort en werkgebied. Op grond van de resultaten kunnen we inschatten welke functie of werkomgeving aansluit bij uw behoeften. Ook kan onderzocht worden in hoeverre de cultuur van een organisatie aansluit bij uw drijfverenprofiel. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om belangrijke beslissingen, zoals selectiebeslissingen, uitsluitend op deze testuitslag te baseren.

Waarom moet ik een capaciteitentest maken als ik een opleiding heb afgerond?

Een capaciteitentest geeft een beeld van iemands cognitieve capaciteiten. Omdat dit een krachtige voorspeller is van het toekomstig functioneren in de praktijk, geldt de test als een waardevol assessmentonderdeel. Een afgeronde opleiding geeft een veel minder scherp beeld over iemands denkniveau, omdat de ene opleiding veel moeilijker is dan de andere of slechts een beroep doet op specifieke capaciteiten. Ook kan het zijn dat iemand een opleiding vooral op inzet en doorzettingsvermogen behaald heeft, waardoor het diploma minder zegt over zijn of haar denkkracht. Dat het cognitief vermogen van personen binnen een opleidingsniveau sterk kan variëren, is terug te zien in de resultaten binnen een zgn. normgroep. Hoewel iedereen binnen die normgroep een opleiding op hetzelfde niveau heeft afgerond, is het verschil in scoresop de cognitieve capaciteitentest tussen deze personen groot. Daarom maakt zo’n tekst als indicator van denkkracht bijna altijd deel uit van een assessment.

Worden mijn antwoorden bewaard bij een computerstoring?

Jazeker, zodra u aangeeft dat u door wilt naar een volgende vraag, wordt het antwoord op de voorgaande vraag op de server opgeslagen. Dit betekent dat bij een computerstoring er geen antwoorden verloren gaan.

Hoe komt de consultant tot het eindadvies?

Op allerlei manieren – via tests, vragenlijsten, rollenspelen en interview – worden uw kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, vaardigheden en ervaringen zichtbaar. Elk onderdeel draagt bij aan het totaalbeeld, maar sommige onderdelen wegen daarin zwaarder dan andere. Zo is bijvoorbeeld de cognitieve capaciteitentest over het algemeen een goede voorspeller van werksucces. Voor de vragenlijsten daarentegen geldt dat het beeld dat daaruit voortkomt, ontstaan is door wat u zelf aangeeft te kunnen of willen. Als u wat zelfkritisch of bescheiden bent, komt er een ander beeld uit dan wanneer u geneigd bent rooskleurig naar uzelf te kijken.

De consultant maakt uiteindelijk de balans op en komt op basis van alle verschillende onderdelen tot conclusies. Natuurlijk doet hij of zij dat met het oog op de functie(richting) of rol en de specifieke vraagstelling. Dit betekent dat de consultant in het advies aan bepaalde onderdelen meer waarde toe kan kennen. In veel gevallen zult u zich in het advies van de consultant herkennen, maar het kan uiteraard voorkomen dat u de bevindingen anders beoordeelt en interpreteert. Daarom nodigen we u uit uw eigen zienswijze en conclusies toe te lichten.

Wat doe ik met tegenvallende resultaten?

Aan de conclusies die de consultant trekt en de adviezen liggen de verschillende assessmentonderdelen ten grondslag. Door u inzage te geven in de testrapporten en bevindingen uit andere assessment onderdelen, maken we u deelgenoot van de gedachtegang die aan de eindrapportage ten grondslag ligt. Daarnaast draagt u zelf ook bij aan de eindrapportage: uw reactie op het assessment wordt erin opgenomen. Het kan voorkomen dat u het met een aantal punten niet eens bent en dat in uw reactie wilt aangeven. Uw zienswijze kunt u onderbouwen door bijvoorbeeld functionerings- of beoordelingsverslagen aan te halen of uit een referentie te citeren. U moet zich wel realiseren dat als u alleen aandacht besteedt aan het ontkrachten van de minder sterke punten, u de indruk kunt wekken niet open te staan voor feedback of niet bereid te zijn te ontwikkelen. Leg dus niet op alle slakken zout en noem ook de punten waarin u zich wel herkent. In uw reactie kunt u een voorstel doen hoe u aan uw aandachtspunten kunt werken, waar u extra op gaat letten en hoe u hierbij ondersteund zou kunnen worden. U stelt u daarmee constructief op en dat wekt vertrouwen.

Hoe zit het met de bescherming van mijn persoonlijke gegevens?

We hebben uitgebreide maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoons- en testgegevens toegankelijk zijn voor onbevoegden. Alleen personen die het onderzoek begeleiden, hebben inzage in uw gegevens. De opdrachtgever krijgt pas inzage in uw resultaten nadat u het resultaat zelf hebt vernomen en alleen als u ertoe besluit uw resultaten niet te blokkeren.

Wat moet ik doen als ik de resultaten niet wil doorsturen naar de organisatie?

CPM werkt volgens de beroepscode van psychologen (NIP). Volgens deze code kunt u het blokkeringsrecht hanteren. Dit houdt in dat u aangeeft dat wat er uit het assessment komt, niet mag worden doorgestuurd naar de organisatie.

Wat gebeurt er met mijn gegevens na afronding van het assessment?

Na afronding van het assessment bieden we u de mogelijkheid eigenaar te worden van uw E-Portfolio. U krijgt de vraag of u één jaar gratis toegang wilt houden tot alle gegevens in uw E- Portfolio. Mocht u van dit aanbod gebruik maken, dan ontvangt u een persoonlijke inlogcode waarmee u al uw testresultaten en andere gegevens in uw E- Portfolio kunt blijven inzien. Volgens de NIP Beroepscode voor Psychologen moeten we uw dossier één jaar bewaren. Zo kunt u de resultaten van het assessment blijven benutten voor uw verdere loopbaan. Mocht u na dat jaar toegang willen blijven houden tot uw E-Portfolio, dan kan dat tegen een financiële bijdrage.