Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CPM Nederland B.V.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van CPM Nederland B.V

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien zij door CPM Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.

1.3 Medewerkers van CPM Nederland alsmede personen die namens CPM Nederland optreden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hun, zowel mondeling als schriftelijk, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.

1.4 Alle offertes van CPM Nederland zijn geldig voor de duur van twee maanden.

2. OPDRACHTEN

2.1 Opdrachten worden op basis van de door opdrachtgever verstrekte informatie door CPM Nederland schriftelijk vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Instemming met de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever blijkt uit ondertekening van de opdrachtbevestiging, dan wel door op andere wijze instemming met de opdrachtbevestiging te laten blijken. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging, start CPM Nederland de activiteiten.

2.2 CPM Nederland zal telkens naar beste weten en kunnen voor uitvoering van de opdracht zorgdragen. Opdrachtgever zal daartoe aan CPM de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie tijdig en volledig ter beschikking stellen. Het eindresultaat is niet alleen afhankelijk van CPM Nederland, maar ook van de inspanningen van de opdrachtgever en externe factoren.

2.3 Indien in de opdrachtbevestiging de verantwoordelijke en/of uitvoerende consultant met name wordt genoemd, is CPM Nederland gerechtigd deze te vervangen door andere ter zake kundige medewerkers.

3. ASSESSMENT & DEVELOPMENT

3.1 Voor het aanmelden van assessment & development centers gelden de volgende regels:
– Een optie voor een assessment of development center wordt voor 48 uur gegarandeerd.
– Een optie die na 48 uur nog niet is omgezet in een definitieve reservering, wordt gehandhaafd tot het moment dat deze door een andere partij wordt opgevraagd.
– Een optie dient uiterlijk vijf werkdagen vóór aanvang van het assessment of development center definitief te zijn.

3.2 Bij het definitief verstrekken van een opdracht volgt een opdrachtbevestiging en wordt het volledige honorarium vooraf in rekening gebracht. Pas bij het definitief verstrekken van de opdracht start CPM Nederland de werkzaamheden.

3.3 Bij annulering of verschuiving van een definitieve opdracht vijf werkdagen of minder voor de uitvoering van de opdracht is 50 % van het honorarium verschuldigd.

3.4 Bij annulering of verschuiving van een definitieve opdracht op de dag van uitvoering van de opdracht is 100 % van het honorarium verschuldigd.

4. OPLEIDING EN TRAINING

4.1 Besloten training en groepsbegeleidingstrajecten:
De eerste factuur (50% van het honorarium) is verschuldigd bij het definitief verstrekken van de opdracht. De tweede factuur (50% van het honorarium) is verschuldigd vier weken vóór de eerste trainings-/ begeleidingsdag. Indien opdrachtgever uiterlijk vier weken vóór de eerste trainingsdag de opdracht annuleert, is de tweede factuur niet verschuldigd.

4.2 Open training en CPM-Academy
Bij het definitief verstrekken van de opdracht volgt een opdrachtbevestiging en wordt het volledige honorarium vooraf in rekening gebracht.

5. LOOPBAANBEGELEIDING & COACHING

5.1 Bij het definitief verstrekken van de opdracht volgt een opdrachtbevestiging en wordt het volledige honorarium vooraf in rekening gebracht.

6. HONORARIUM EN BETALING

6.1 Het overeengekomen honorarium wordt per opdracht in de opdrachtbevestiging vermeld. Honoraria zijn exclusief BTW. Alle extra kosten (zoals reis-, verblijf- en accommodatiekosten) die met instemming van de opdrachtgever door CPM Nederland in het kader van de opdracht te maken of gemaakt, zijn, worden aan opdrachtgever doorberekend.

6.2 Opdrachtgever is verplicht van CPM Nederland ontvangen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

6.3 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, behoudt CPM Nederland zich het recht voor een rente in rekening te brengen ter grootte van 1% per kalendermaand, te rekenen vanaf de vervaldatum. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als kalendermaand.

6.4 Reclames naar aanleiding van facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan CPM Nederland te worden gemeld.

6.5 Alle kosten van inning, in of buiten rechte, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

7. OVERIGE BEPALINGEN

7.1 Bij opdrachten in het kader van assessment of development centers houden CPM Nederland en haar medewerkers zich aan de gedragscode van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen.